ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

– ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ม.9(8)
– รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี ม.9(8)
– รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ม.9(8)
– รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ม.9(8)
รายงานผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2561 ม.9(8)
– รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ม.9(8)
– งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ม.9(8)
– ที่สาธารณะประโยชน์ ม.9(8)
– รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ม.9(8)
– สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด ทำสวน พนักงานขับรถยนต์ ม.9(8)