– สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 (คลิก)
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ (คลิก)
2. บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ (คลิก)
3. บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน (คลิก)
4. บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น (คลิก)
5. บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว (คลิก)
– ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ขอประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
– โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ขอประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
– ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิด และพฤติกรรม และแขนงวิทยาการสารเสพติดและโรงทางจิตเวช นอกเวลาราชการ (คลิก)

-โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยรุ่น โรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
(คลิก)
-โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
(คลิก)
-โครงการพัฒนาระบบเผ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม  และอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
(คลิก)
-โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์
(คลิก)
-โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
(คลิก)
-โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562
(คลิก)

– สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กันยายน 2562 (คลิก)
– สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2562 (คลิก)
– ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนังงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 (คลิก)
– โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กันยายน 2562 (คลิก)
– โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 (คลิก)
– โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กันยายน 2562 (คลิก)
– โรงพยาบาลส่วนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 กันยายน 2562 (คลิก)
– โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กันยายน 2562 (คลิก)
– โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 กันยายน 2562 (คลิก)

– สขร. ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน เมษายน ปี 2562 (คลิก)
– แบบ สขร. 1 ประจำปี พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน(คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 (คลิก)
– แผนการจัดหาพัสดุ 2562 / แผนจัดซื้องบลงทุนปี 2562 (คลิก)

– สขร.ปี 2562 (คลิก)

– รายงานผลงบลงทุน 2562/รายงานผลจัดซื้องบลงทุน 2561/สขร.ประจำปี 2561 (คลิก)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตงานพิมพ์ Pull Fream โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)

– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)

– แบบ สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)

แนวทางในการส่งเสริมให้เด็ก “คิดเป็น คิดดี คิดให้”


ติดตามศูนย์สุขภาพจิต


ผ่านทาง FACEBOOK


สาระและความรู้


ผ่านทาง YouTube


จำนวนผู้เยี่ยมชม


free hit counter